4 sterren camping Les Places Dorées Saint Jean de Monts (Vendée / 85)

DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN UW CMAPING DOREES PLAATSEN

ARTIKEL 1. JURIDISCHE INFORMATIE

Op grond van artikel 6 van Wet 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, specificeert dit artikel de identiteit van de verschillende belanghebbenden in de loop van de uitvoering en follow-up ervan.

De golden places website wordt uitgegeven door:

SAS Golden Seats, met hoofdkantoor op 248 Notre Dame de Monts Road 85160 Saint Jean de Monts, en geregistreerd op het volgende register: RCS La Roche op Yon 388 179 236 00012.

Telefoon: 0251590293/ E-mailadres: contact@placesdorees.com.

De redacteur van de site is: Madame Arlette LE BERRE.

De Website van Golden Places wordt gehost door:

 • 1 Ionos SARL, met hoofdkantoor op het volgende adres:

7 stationsplein, 57200 SARREGUEMINES

Telefoonnummer: 09.70.80.89.11

ARTIKEL 2. PRESENTATIE VAN DE SITE

De website van Golden Places heeft als doel:

 • Introductie van de diensten van een camping

ARTIKEL 3. Contact

Voor vragen of verzoeken om informatie over de site, of meldingen van illegale inhoud of activiteiten, kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever op het volgende e-mailadres: contact@placesdorees.com of stuur een aanbevolen brief met bevestiging naar: SAS Golden Places – 248 Route de Notre Dame de Monts 85160 Saint Jean de Monts

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toegang tot en gebruik van de site zijn onder voorbehoud van aanvaarding en naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

De uitgever behoudt zich het recht voor om de site en diensten te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, evenals deze CGB’s, met name om zich aan te passen aan de evolutie van de site door nieuwe functies beschikbaar te stellen of bestaande functies te verwijderen of te wijzigen.

Het is daarom raadzaam voor de gebruiker om vóór een navigatie door te verwijzen naar de nieuwste versie van de CGUs, die op elk moment op de site toegankelijk is. In het geval van een meningsverschil met de CGUs, kan geen gebruik van de site worden gemaakt door de gebruiker.

ARTIKEL 5. TOEGANG EN NAVIGATIE

De uitgever implementeert de technische oplossingen die tot haar beschikking staan om 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de site mogelijk te maken. Zij kan echter te allen tijde de toegang tot de site of bepaalde pagina’s van de site opschorten, beperken of onderbreken om updates, wijzigingen in de inhoud ervan of andere maatregelen die nodig worden geacht om de site naar behoren te laten functioneren.

Verbinding en navigatie op de site Golden Places zijn de moeite waard volledige aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de technische middelen van toegang en de gebruikte terminals.

Deze CGU’s zijn, indien nodig, van toepassing op elke wijziging of uitbreiding van de site op bestaande of toekomstige sociale en/of gemeenschapsnetwerken.

ARTIKEL 6. SITEBEHEER

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever:

 • De toegang tot de site geheel of gedeeltelijk op te schorten, te onderbreken of te beperken, de toegang tot de site of delen van de site te reserveren voor een specifieke categorie gebruikers;
 • Alle informatie verwijderen die de werking kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten, of met de regels van de Neétiquette;
 • Schort de site op voor updates.

ARTIKEL 7. Verantwoordelijkheden

De uitgever is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft bewerkt.

De uitgever is niet verantwoordelijk:

 • In geval van technische problemen of storingen, computer- of sitecompatibiliteit met hardware of software;
 • Directe of indirecte schade, materiële of immateriële, voorspelbare of onvoorspelbare schade als gevolg van het gebruik of de moeilijkheden van het gebruik van de site of haar diensten;
 • Intrinsieke kenmerken van het internet, met inbegrip van die met betrekking tot de onbetrouwbaarheid en het gebrek aan veiligheid van informatie die daar circuleert;
 • Illegale inhoud of activiteiten die zijn site gebruiken zonder de juiste kennis van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie en wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Bovendien kan de site niet instaan voor de juistheid, volledigheid en het nieuws van de informatie die daar wordt verspreid.

De gebruiker is verantwoordelijk voor:

 • Bescherming van de hardware en gegevens;
 • Het gebruik van de site of haar diensten;
 • Als hij de letter of de geest van deze CGU niet respecteert.

ARTIKEL 8. Hyperlinks

De site kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere websites waarover The Golden Places geen controle hebben. Ondanks de pre-audits en regelmatige controles uitgevoerd door de uitgever, aanvaardt de uitgever geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud die op deze sites te vinden is.

De uitgever machtigt de oprichting van hyperlinks naar een pagina of document op zijn site, op voorwaarde dat de uitvoering van deze links niet wordt uitgevoerd voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bovendien is voorafgaande informatie van de site-editor vereist voordat een hyperlink wordt geplaatst.

Sites die informatie verspreiden die illegaal, gewelddadig, polemisch, pornografisch, xenofoob is of die de gevoeligheden van het grootste aantal mensen kunnen beledigen, worden uitgesloten van deze machtiging.

Enfin, Les places dorées se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un lien hypertexte pointant vers son site, si le site l’estime non conforme à sa politique éditoriale.

ARTIKEL 9. Vertrouwelijkheid

1. GEGEVENSVERZAMELINGEN EN VERDRAGEN EN DE MODUS GEGEVENSVERZAMELING

Overeenkomstig artikel 5 van de Europese Verordeningen 2016/679 eerbiedigt het verzamelen en verwerken van gegevens van gebruikers van de site de volgende beginselen:

 • De privacy, loyaliteit en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, krijgt de gebruiker te horen dat zijn gegevens worden verzameld en waarom hun gegevens worden verzameld;
 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer doelstellingen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld;
 • Het minimaliseren van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn om de doelstellingen van de site goed uit te voeren, worden verzameld;
 • Tijdsbestimkterend bewaren van gegevens: Gegevens worden gedurende een beperkte tijd opgeslagen, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Indien de houdbaarheidsduur niet aan de gebruiker kan worden meegedeeld;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van verzamelde en verwerkte gegevens: de gegevensverwerker zet zich in voor de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens.

Om rechtmatig te zijn en overeenkomstig de vereisten van artikel 6 van De Europese Verordening 2016/679, kan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als deze voldoen aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de behandeling;
 • Behandeling is noodzakelijk voor een goede uitvoering van een overeenkomst;
 • De behandeling voldoet aan een wettelijke verplichting;
 • De behandeling wordt verklaard door de noodzaak om de vitale belangen van de betrokkene of een ander individu te beschermen;
 • De behandeling kan worden verklaard door een noodzaak in verband met de uitvoering van een opdracht van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op legitieme en particuliere belangen die worden nagestreefd door de persoon die belast is met de verwerking of door een derde.

Les données à caractère personnel collectées sur le site Les places dorées sont les suivantes :

 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende bewerkingen op de site uitvoert:

 • Wanneer de gebruiker het contactformulier inschakelt

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart alle verzamelde gegevens gedurende een periode van 3 jaar in zijn computersystemen op de site en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, tenzij de gebruiker verzoekt om deze te verwijderen voordat die tijd verstrijkt.

Wanneer persoonlijke gegevens worden geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd over hoe lang zijn gegevens worden opgeslagen en wanneer die tijd niet kan worden gespecificeerd, informeert de uitgever van de site hen over de criteria die worden gebruikt om deze gegevens te bepalen.

Het verzamelen en verwerken van gegevens heeft de volgende doelen:

 • Contact maken met de gebruiker
 • Mailing verzenden
 • Meldingsservice van derden
 • Reservaties

De volgende gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende genoemde derden:

 • KLANTENALLIANTIE: Voor het verzamelen van klantbeoordelingen
 • Au service SECURE HOLIDAYS afin de permettre la réservation et son suivi en ligne et le mailing et le transfert vers CUSTOMER ALLIANCE

2. ACCOMMODATIE VAN DE GIVENS

Zoals hierboven vermeld, wordt de Golden Places website gehost door: 1 Ionos SARL, die is gevestigd op het volgende adres:

 • 7 stationsplein, 57200 SARREGUEMINES

De host is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 09.70.80.89.11

Les données collectées et traitées par le site sont exclusivement hébergées et traitées en France.

3.

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is: Madame Arlette LE BERRE. Er kan als volgt contact worden opgenomen:

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking kan worden gecontacteerd via e-mail op contact@placesdorees.com

4. PERSOONLIJKE BEZING VAN MINDERJARIGEN

Overeenkomstig artikel 8 van de Europese Verordening 2016/679 en de Wet op de informatica en vrijheden kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar en ouder instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker minderjarig is onder de 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist, zodat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.

5. GEBRUIKERSRECHTEN EN -PROCEDURES VOOR DE TOEPASSING VAN GEBRUIKERSRECHTEN

Conformément à la réglementation concernant le traitement des données à caractère personnel, l’utilisateur possède les droits ci-après énumérés.

Om de gegevensverwerker het verzoek te kunnen doen, is de gebruiker verplicht hem mee te delen: zijn voor- en achternaam en zijn e-mailadres.

De gegevensverwerker moet binnen maximaal 30 (dertig) dagen op de gebruiker reageren.

Hsa. Recht op toegang, rectificatie en recht op vergetelheid

De gebruiker kan de gegevens over hem controleren, bijwerken, wijzigen of verzoeken, volgens de volgende procedure:

De gebruiker moet een e-mail sturen naar de verwerkingsmanager die per e-mail kan worden gecontacteerd op het contact@placesdorees.com adres of het onderstaande formulier gebruiken:

Selecteer je aanvraag:


b. Recht op gegevensportabiliteit

De gebruiker heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens, die in het bezit zijn van de site, naar een andere site te verzoeken door te voldoen aan de volgende procedure:

L’utilisateur doit envoyer un mail au responsable du traitement qui peut être contacté par mail à l’adresse contact@placesdorees.com ou utiliser le formulaire ci-dessus.

c. Recht om de gegevensverwerking te beperken en te verzetten

Ten slotte heeft de gebruiker het recht om de beperking te vragen of bezwaar te maken tegen de behandeling van zijn gegevens door de site, zonder dat de site kan weigeren, behalve om het bestaan van legitieme en dwingende gronden aan te tonen, die de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker kunnen overheersen.

d. Recht om het lot van gegevens na de dood te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij het lot van zijn verzamelde en verwerkte gegevens kan regelen als hij overlijdt, in overeenstemming met wet nr.

e. Recht om de zaak voor te verwijzen naar de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de gegevensverwerker besluit niet te reageren op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker dit besluit wil aanvechten, heeft hij het recht om de zaak voor teleggen aan de CNIL (National Commission for Information Technology and Freedoms, https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKER

De verwerkingsmanager zet zich in voor de bescherming van de verzamelde persoonsgegevens, het niet doorgeven ervan aan derden zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld en met inachtneming van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De site heeft een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat informatie en de overdracht van gegevens die via de site worden doorgeleid, veilig zijn.

Bovendien verbindt de gegevensverwerker zich ertoe de gebruiker op de hoogte te stellen in geval van een correctie of schrapping van de gegevens, tenzij dit onevenredige formaliteiten, kosten en procedures voor de gebruiker met zich meebrengt.

Dans le cas où l’intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données à caractère personnel de l’utilisateur est compromise, le responsable du traitement s’engage à informer l’utilisateur par tout moyen.

ARTIKEL 10. Cookies

1. TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER VOOR HET GEBRUIK VAN “COOKIES” BESTANDEN DOOR DE SITE

De site gebruikt uiteindelijk “cookie”-technieken om verkeersstatistieken en -informatie te verwerken, navigatie te vergemakkelijken en de service voor gebruikerscomfort te verbeteren. Voor het gebruik van “cookie”-bestanden met betrekking tot de back-up en analyse van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker noodzakelijkerwijs vereist.

Deze toestemming van de gebruiker wordt beschouwd als geldig voor een maximum van 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site opnieuw toestemming vragen van de gebruiker om “cookie”-bestanden op de harde schijf op te slaan.

2. GEBRUIKER VERZET ZICH TEGEN HET GEBRUIK VAN “COOKIES” BESTANDEN DOOR DE SITE

Het wordt gebracht aan de kennis van de gebruiker dat hij bezwaar kan maken tegen de registratie van deze “cookies” door het opzetten van zijn navigatie software.

In het geval dat de gebruiker besluit om de “cookies” bestanden uit te schakelen, zal hij in staat zijn om verder te surfen op de site. Echter, een site storing veroorzaakt door deze manipulatie kon niet worden beschouwd als te wijten aan de uitgever van de site.

3. BESCHRIJVING VAN DE “COOKIES” BESTANDEN DIE DOOR DE SITE WORDEN GEBRUIKT

De uitgever van de site vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt tijdens het browsen:

Cookie Analytics gebruikt om de site af te stemmen op de verzoeken van haar bezoekers, we meten het aantal bezoeken, het aantal paginaweergaven, evenals de activiteit van bezoekers van de site en hun frequentie van terugkeer. We bewaren deze gegevens 13 maanden.

Door op de site te surfen, wordt de gebruiker bekend gemaakt dat “cookie”-bestanden van derden kunnen worden opgeslagen.

Dit zijn met name de volgende derden:

 • Cookie Google Analytics

Daarnaast bevat de site knoppen voor sociale netwerken, zodat de gebruiker zijn activiteiten op de site kan delen. Als gevolg hiervan worden “cookie”-bestanden van deze sociale netwerken waarschijnlijk opgeslagen op de computer van de gebruiker bij het gebruik van deze functies.

De aandacht van de gebruiker is gericht op het feit dat deze sites hun eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden hebben die mogelijk verschillen van die hier worden gepresenteerd. De uitgever van de site nodigt gebruikers uit om het privacybeleid van deze sites te bekijken.

ARTIKEL 11. intellectuele eigendom

De structurering van de site, maar ook de teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s en computertoepassingen waaruit deze bestaat, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de wetten die van kracht zijn onder intellectueel eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten die door de site worden aangeboden, door welk proces dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden en zou een inbreuk kunnen vormen in de zin van de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom. Dit met uitzondering van items die uitdrukkelijk als rechtenvrij op de site zijn aangewezen.

Toegang tot de site is geen erkenning van een recht waard en verleent in het algemeen geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een element van de site, die het exclusieve eigendom van de uitgever blijven.

Het is de gebruiker verboden gegevens op de site in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de Franse rechtbanken in overeenstemming met de geldende bevoegdheidsregels.

De Golden Places website wenst u een uitstekende navigatie!

OPMERKINGEN & ADVIES

Beter uzelf informeren. Beter te boeken. Beter reizen


 

OPENINGSTIJD

Voor elk verzoek kunt u contact opnemen met de receptie, die u op de volgende tijden graag informatie zal verstrekken:

9u-12u / 14u-18u in het laagseizoen

(van 13 april tot 3 juli 2020 en van 30 augustus tot 20 september 2020)

9u-13u / 14u-19u in het hoogseizoen

(4 juli tot 29 augustus 2020)

CONTACTGEGEVENS & INFO

error: Content is protected !!