4 sterren camping Les Places Dorées Saint Jean de Monts (Vendée / 85)

DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN UW CMAPING DOREES PLAATSEN

ARTIKEL 1. JURIDISCHE INFORMATIE

Op grond van artikel 6 van Wet 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, specificeert dit artikel de identiteit van de verschillende belanghebbenden in de loop van de uitvoering en follow-up ervan.

De website van Golden Places wordt gepubliceerd door:

SAS Golden Seats, met hoofdkantoor op 248 Notre Dame de Monts Road 85160 Saint Jean de Monts, en geregistreerd op het volgende register: RCS La Roche op Yon 388 179 236 00012.

Telefoon: 0251590293/ E-mailadres: contact@placesdorees.com.

De redacteur van de site is: Madame Arlette LE BERRE.

De Website van Golden Places wordt gehost door:

 • 1 Ionos SARL, met hoofdkantoor op het volgende adres:

7 stationsplein, 57200 SARREGUEMINES

Telefoonnummer: 09.70.80.89.11

ARTIKEL 2. PRESENTATIE VAN DE SITE

De website van Golden Places heeft als doel:

 • Introductie van de diensten van een camping

ARTICLE 3. Contact

Pour toute question ou demande d’information concernant le site, ou tout signalement de contenu ou d’activités illicites, l’utilisateur peut contacter l’éditeur à l’adresse e-mail suivante: contact@placesdorees.com ou adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à : SAS Les places dorées – 248 Route de Notre Dame de Monts 85160 Saint Jean de Monts

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

L’accès et l’utilisation du site sont soumis à l’acceptation et au respect des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

De uitgever behoudt zich het recht voor om de site en diensten te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, evenals deze CGB’s, met name om zich aan te passen aan de evolutie van de site door nieuwe functies beschikbaar te stellen of bestaande functies te verwijderen of te wijzigen.

Het is daarom raadzaam voor de gebruiker om vóór een navigatie door te verwijzen naar de nieuwste versie van de CGUs, die op elk moment op de site toegankelijk is. In het geval van een meningsverschil met de CGUs, kan geen gebruik van de site worden gemaakt door de gebruiker.

ARTIKEL 5. TOEGANG EN NAVIGATIE

De uitgever implementeert de technische oplossingen die tot haar beschikking staan om 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de site mogelijk te maken. Zij kan echter te allen tijde de toegang tot de site of bepaalde pagina’s van de site opschorten, beperken of onderbreken om updates, wijzigingen in de inhoud ervan of andere maatregelen die nodig worden geacht om de site naar behoren te laten functioneren.

Verbinding en navigatie op de site Golden Places zijn de moeite waard volledige aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de technische middelen van toegang en de gebruikte terminals.

Deze CGU’s zijn, indien nodig, van toepassing op elke wijziging of uitbreiding van de site op bestaande of toekomstige sociale en/of gemeenschapsnetwerken.

ARTIKEL 6. SITEBEHEER

Pour la bonne gestion du site, l’éditeur pourra à tout moment :

 • De toegang tot de site of een deel van de site onderbreken, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of delen van de site behouden tot een specifieke categorie gebruikers;
 • Verwijder alle informatie die de werking kan verstoren of in strijd met nationale of internationale wetten, of met de regels van de Neétiquette;
 • Onderbreken van de site voor updates.

ARTIKEL 7. Verantwoordelijkheden

De uitgever is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die het zelf heeft bewerkt.

De uitgever is niet verantwoordelijk:

 • In geval van technische problemen of storingen, computer- of sitecompatibiliteit met hardware of software;
 • Directe of indirecte schade, materieel of immaterieel, voorspelbaar of onvoorspelbaar als gevolg van het gebruik of de moeilijkheden bij het gebruik van de site of haar diensten;
 • Intrinsieke kenmerken van het internet, met inbegrip van die met betrekking tot de onbetrouwbaarheid en het gebrek aan veiligheid van informatie die daar circuleert;
 • Des contenus ou activités illicites utilisant son site et ce, sans qu’il en ait pris dûment connaissance au sens de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard de traitement de données à caractère personnel.

Bovendien kan de site de juistheid, volledigheid en nieuws van de informatie die daar wordt verspreid niet garanderen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor:

 • Bescherming van de hardware en gegevens;
 • Het gebruik van de site of haar diensten;
 • Als hij de letter of de geest van deze CGU niet respecteert.

ARTIKEL 8. Hyperlinks

De site kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere websites waarover The Golden Places geen controle hebben. Ondanks de pre-audits en regelmatige controles uitgevoerd door de uitgever, aanvaardt de uitgever geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud die op deze sites te vinden is.

De uitgever machtigt de oprichting van hyperlinks naar een pagina of document op zijn site, op voorwaarde dat de uitvoering van deze links niet wordt uitgevoerd voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bovendien is voorafgaande informatie van de site-editor vereist voordat een hyperlink wordt geplaatst.

Sites die informatie verspreiden die illegaal, gewelddadig, polemisch, pornografisch, xenofoob is of die de gevoeligheden van het grootste aantal mensen kunnen beledigen, worden uitgesloten van deze machtiging.

Enfin, Les places dorées se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un lien hypertexte pointant vers son site, si le site l’estime non conforme à sa politique éditoriale.

ARTIKEL 9. Vertrouwelijkheid

1. GEGEVENSVERZAMELINGEN EN VERDRAGEN EN DE MODUS GEGEVENSVERZAMELING

Overeenkomstig artikel 5 van de Europese Verordeningen 2016/679 eerbiedigt het verzamelen en verwerken van gegevens van gebruikers van de site de volgende beginselen:

 • De privacy, loyaliteit en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, krijgt de gebruiker te horen dat zijn gegevens worden verzameld en waarom hun gegevens worden verzameld;
 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer doelstellingen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld;
 • Het minimaliseren van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn om de doelstellingen van de site goed uit te voeren, worden verzameld;
 • Tijdsbestimkterend bewaren van gegevens: Gegevens worden gedurende een beperkte tijd opgeslagen, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Indien de houdbaarheidsduur niet aan de gebruiker kan worden meegedeeld;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van verzamelde en verwerkte gegevens: de gegevensverwerker zet zich in voor de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens.

Om rechtmatig te zijn en overeenkomstig de vereisten van artikel 6 van De Europese Verordening 2016/679, kan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als deze voldoen aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de behandeling;
 • Le traitement est nécessaire à la bonne exécution d’un contrat ;
 • Le traitement répond à une obligation légale ;
 • De behandeling wordt verklaard door de noodzaak om de vitale belangen van de betrokkene of een ander individu te beschermen;
 • De behandeling kan worden verklaard door een noodzaak in verband met de uitvoering van een opdracht van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op legitieme en particuliere belangen die worden nagestreefd door de persoon die belast is met de verwerking of door een derde.

Les données à caractère personnel collectées sur le site Les places dorées sont les suivantes :

 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende bewerkingen op de site uitvoert:

 • Wanneer de gebruiker het contactformulier inschakelt

Le responsable du traitement conservera dans ses systèmes informatiques du site et dans des conditions raisonnables de sécurité l’ensemble des données collectées pour une durée de : 3 ans, à moins que l’utilisateur n’en demande la suppression avant l’expiration de cette durée.

Wanneer persoonlijke gegevens worden geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd over hoe lang zijn gegevens worden opgeslagen en wanneer die tijd niet kan worden gespecificeerd, informeert de uitgever van de site hen over de criteria die worden gebruikt om deze gegevens te bepalen.

Het verzamelen en verwerken van gegevens heeft de volgende doelen:

 • Contact maken met de gebruiker
 • Mailing verzenden
 • Meldingsservice van derden
 • Reservaties

De volgende gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende genoemde derden:

 • KLANTENALLIANTIE: Voor het verzamelen van klantbeoordelingen
 • Au service SECURE HOLIDAYS afin de permettre la réservation et son suivi en ligne et le mailing et le transfert vers CUSTOMER ALLIANCE

2. ACCOMMODATIE VAN DE GIVENS

Zoals hierboven vermeld, wordt de Golden Places website gehost door: 1 Ionos SARL, die is gevestigd op het volgende adres:

 • 7 stationsplein, 57200 SARREGUEMINES

De host is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 09.70.80.89.11

Les données collectées et traitées par le site sont exclusivement hébergées et traitées en France.

3.

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is: Madame Arlette LE BERRE. Er kan als volgt contact worden opgenomen:

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking kan worden gecontacteerd via e-mail op contact@placesdorees.com

4. PERSOONLIJKE BEZING VAN MINDERJARIGEN

Overeenkomstig artikel 8 van de Europese Verordening 2016/679 en de Wet op de informatica en vrijheden kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar en ouder instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker minderjarig is onder de 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist, zodat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.

5. GEBRUIKERSRECHTEN EN -PROCEDURES VOOR DE TOEPASSING VAN GEBRUIKERSRECHTEN

In overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker de volgende rechten vermeld.

Om de gegevensverwerker het verzoek te kunnen doen, is de gebruiker verplicht hem mee te delen: zijn voor- en achternaam en zijn e-mailadres.

De gegevensverwerker moet binnen maximaal 30 (dertig) dagen op de gebruiker reageren.

Hsa. Droit d’accès, de rectification et droit à l’oubli

De gebruiker kan de gegevens over hem controleren, bijwerken, wijzigen of verzoeken, volgens de volgende procedure:

De gebruiker moet een e-mail sturen naar de verwerkingsmanager die per e-mail kan worden gecontacteerd op het contact@placesdorees.com adres of het onderstaande formulier gebruiken:

Selecteer je aanvraag:


b. Recht op gegevensportabiliteit

De gebruiker heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens, die in het bezit zijn van de site, naar een andere site te verzoeken door te voldoen aan de volgende procedure:

De gebruiker moet een e-mail sturen naar de verwerkingsmanager die per e-mail kan worden gecontacteerd op het contact@placesdorees.com adres of het bovenstaande formulier gebruiken.

c. Recht om gegevensverwerking te beperken en tegen te gaan

Ten slotte heeft de gebruiker het recht om de beperking te vragen of bezwaar te maken tegen de behandeling van zijn gegevens door de site, zonder dat de site kan weigeren, behalve om het bestaan van legitieme en dwingende gronden aan te tonen, die de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker kunnen overheersen.

d. Recht om het lot van gegevens na de dood te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij het lot van zijn verzamelde en verwerkte gegevens kan regelen als hij overlijdt, in overeenstemming met wet nr.

e. Recht om de zaak voor te verwijzen naar de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de gegevensverwerker besluit niet te reageren op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker dit besluit wil aanvechten, heeft hij het recht om de zaak voor teleggen aan de CNIL (National Commission for Information Technology and Freedoms, https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKER

De verwerkingsmanager zet zich in voor de bescherming van de verzamelde persoonsgegevens, het niet doorgeven ervan aan derden zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld en met inachtneming van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De site heeft een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat informatie en de overdracht van gegevens die via de site worden doorgeleid, veilig zijn.

Bovendien verbindt de gegevensverwerker zich ertoe de gebruiker op de hoogte te stellen in geval van een correctie of schrapping van de gegevens, tenzij dit onevenredige formaliteiten, kosten en procedures voor de gebruiker met zich meebrengt.

Dans le cas où l’intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données à caractère personnel de l’utilisateur est compromise, le responsable du traitement s’engage à informer l’utilisateur par tout moyen.

ARTIKEL 10. Cookies

1. TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER VOOR HET GEBRUIK VAN “COOKIES” BESTANDEN DOOR DE SITE

De site gebruikt uiteindelijk “cookie”-technieken om verkeersstatistieken en -informatie te verwerken, navigatie te vergemakkelijken en de service voor gebruikerscomfort te verbeteren. Voor het gebruik van “cookie”-bestanden met betrekking tot de back-up en analyse van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker noodzakelijkerwijs vereist.

Deze toestemming van de gebruiker wordt beschouwd als geldig voor een maximum van 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site opnieuw toestemming vragen van de gebruiker om “cookie”-bestanden op de harde schijf op te slaan.

2. OPPOSITION DE L’UTILISATEUR A L’UTILISATION DE FICHIERS “COOKIES” PAR LE SITE

Het wordt gebracht aan de kennis van de gebruiker dat hij bezwaar kan maken tegen de registratie van deze “cookies” door het opzetten van zijn navigatie software.

Dans le cas où l’utilisateur décide de désactiver les fichiers “cookies”, il pourra poursuivre sa navigation sur le site. Echter, een site storing veroorzaakt door deze manipulatie kon niet worden beschouwd als te wijten aan de uitgever van de site.

3. DESCRIPTION DES FICHIERS “COOKIES” UTILISES PAR LE SITE

De uitgever van de site vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt tijdens het browsen:

Cookie Analytics gebruikt om de site af te stemmen op de verzoeken van haar bezoekers, meten we het aantal bezoeken, het aantal pageviews, evenals de activiteit van bezoekers van de site en hun frequentie van terugkeer. We bewaren deze gegevens 13 maanden.

Door te bladeren op de site, wordt het bekend gemaakt aan de gebruiker dat derden “cookie” bestanden kunnen worden opgeslagen.

Dit zijn met name de volgende derden:

 • Cookie Google Analytics

Daarnaast bevat de site knoppen voor sociale netwerken, zodat de gebruiker zijn activiteiten op de site kan delen. Als gevolg hiervan worden “cookie”-bestanden van deze sociale netwerken waarschijnlijk opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer deze functies worden gebruikt.

De aandacht van de gebruiker is gericht op het feit dat deze sites hun eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden hebben die mogelijk verschillen van die hier gepresenteerd. De uitgever van de site nodigt gebruikers uit om het privacybeleid van deze sites te bekijken.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOM

De structurering van de site, maar ook de teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s en computertoepassingen die het samenstellen zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de wetten die van kracht zijn onder intellectuele eigendom.

Elke vertegenwoordiging, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten die door de site worden aangeboden, door elk proces, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden en zou waarschijnlijk inbreuk vormen in de zin van de artikelen L. 335-2 en het volgen van de Intellectuele Eigendomscode. Dit is met uitzondering van items die uitdrukkelijk als rechtenvrij op de site zijn aangewezen.

Toegang tot de site is niet de moeite waard erkenning van een recht en verleent in het algemeen geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een element van de site, dat het exclusieve eigendom van de uitgever blijft.

Het is de gebruiker verboden gegevens op de site in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE BEVOEGDHEID

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder het Franse recht. In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil voor de Franse rechter worden gebracht overeenkomstig de geldende bevoegdheidsregels.

De Website van Golden Places wenst u een uitstekende navigatie!

OPMERKINGEN & ADVIES

Beter uzelf informeren. Beter te boeken. Beter reizen


 

OPENINGSTIJD

Voor elk verzoek kunt u contact opnemen met de receptie, die u op de volgende tijden graag informatie zal verstrekken:

 

9u-12u / 14u-18u in het laagseizoen

(van 13 april tot 3 juli 2020 en van 30 augustus tot 20 september 2020)

 

9u-13u / 14u-19u in het hoogseizoen

(4 juli tot 29 augustus 2020)

CONTACTGEGEVENS & INFO

Scroll Up
error: Content is protected !!